erb

Víta Vás obec

Partizánska Ľupča

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes259
mod_vvisit_counterVčera350
mod_vvisit_counterTento týždeň2676
mod_vvisit_counterMinulý týždeň2173
mod_vvisit_counterTento mesiac5224
mod_vvisit_counterMinulý mesiac9397
mod_vvisit_counterSpolu1960131
Úvod
Postup pri podávaní žiadosti o sociálnu službu PDF Tlačiť E-mail

karita

STE ODKÁZANÝ NA POMOC INEJ OSOBY?

POTREBUJETE POSKYTNÚŤ SOCIÁLNU SLUŽBU?

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb postupuje nasledovným spôsobom prvý kontakt, potrebné informácie a žiadosť získa:

 • na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči, u pracovníčky zodpovednej za sociálne veci – Bc. D. Havlanovej
 • riaditeľky Zariadenia pre seniorov KARITY obce Partizánska Ľupča – PhDr. Ľ. Glonekovej
 • telefonicky - +421 44 5570755, +421 44 5570754
 • na internete www.partizanskalupca.com (sekcia – Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča)

 

Ako postupovať pri podávaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?


Postup pri poskytovaní sociálnych služieb môžeme rozdeliť na dva procesy.

 1. Každý občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby musí podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. (proces č. 1).
 2. Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže občan podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (proces č. 2).

Proces č. 1

 1. Ak ste občan s trvalým pobytom v obci Partizánska Ľupča a máte záujem o poskytovanie sociálnej služby vyplníte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.
 2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje (uvediete osobu, ktorá sociálnu službu potrebuje).
 3. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu). Teda si vyberiete to, čo si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu sociálnu situáciu.
 4. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).
 5. Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Obecný úrad Partizánska Ľupča, alebo zašlete poštou na adresu Obecného úradu Partizánska Ľupča č. 417, 032 15.
 6. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.
 7. Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
 8. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ (občan vykoná nasledovný proces č. 2):

Tlačivá:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález

Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – podáva občan ak má už vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a žiada o zmenu stupňa odkázanosti

Proces č. 2 :

V „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený (na každú sociálnu službu je potrebné podať novú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).

Do žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné doložiť:

 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie (aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
 • doklad o majetkových pomeroch (t. j. tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára) a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Po podaní vyššie uvedenej žiadosti bude s Vami uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.

Tlačivá:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby - opatrovateľská služba

Čestné vyhlásenie o príjmoch a majetkových pomeroch - zariadenia

Postup pri priamom vybavení sociálnych služieb, poskytovaných obcou Partizánska Ľupča, na základe podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

Žiadosť na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa vydáva priamo, na základe procesu č. 2 (bez toho aby potreboval mať občan posudok od obce Partizánska Ľupča, neplatí proces č.1 , t.j. postup po horeuvedený bod 7) občanovi ak žiada o poskytovanie odľahčovacej služby:

odľahčovacia služba

Žiadateľom danej služby je zdravá osoba, ktorá sa stará o človeka s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie, priznaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri odľahčovacej službe je potrebné k žiadosti na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby doložiť okrem potvrdení žiadateľa o príjme za aktuálny kalendárny rok, doklade o majetkových pomeroch, kópiu posudku, vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie a rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Meniny má

Dnes: Blanka
Zajtra: Adolf