Profil verejného obstarávateľa

Obec Partizánska Ľupča je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Partizánska Ľupča
Sídlo: Partizánska Ľupča č. 417, 032 15 Partizánska Ľupča
IČO: 00315656
DIČ: 2020581607
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: IBAN SK72 5600 0000 0016 0757 3002
Štatutárny zástupca: Bc. Ladislav Balážec
Telefónne číslo: +421 44 5570754, +424 44 5570755
e – mail: ou@partizanskalupca.com
Posted in Uncategorized | Komentáre sú deaktivované