Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča

Stanovy OFK

STANOVY

OBECNÉHO FUTBALOVÉHO KLUBU

PARTIZÁNSKA ĽUPČA

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Obecný futbalový klub Partizánska Ľupča (OFK) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, futbale a v iných podobných činnostiach a aktivitách.
 2. Poslaním OFK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.
 3. OFK je otvorenou, samostatnou a nezávislou nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
 4. OFK je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je Partizánska Ľupča č.d. 417, 032 15 okr. Liptovský Mikuláš.

Článok 2

Hlavné úlohy

 1. OFK sa stará o rozvoj telesnej výchovy, futbalu v obci PARTIZÁNSKA ĽUPČA.
 2. OFK vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj športu, futbalu v obci PARTIZÁNSKA ĽUPČA.

Článok 3

Členstvo

 1. Členstvo môže byť
  • Individuálne
  • Čestné
  • Kolektívne
 2. Individuálne členstvo v OFK je dobrovoľné. Členom sa môže stať slovenský štátny občan bez rozdielu politického presvedčenia, náboženského vyznania, pohlavia a veku, i cudzí štátny príslušník, ak súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor OFK na základe písomnej alebo ústnej prihlášky. Na Výročnej členskej schôdzi bude členom predkladaný zoznam nových členov.
 3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz, u detí do 14 rokov žiacky preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok najneskôr do 31. 12.
 4. Individuálne členstvo zaniká oznámením, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností, úmrtím alebo vylúčením pre zvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v OFK. O vylúčení rozhoduje členská schôdza OFK.
 5. Člen OFK má právo:
  • Zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných, športových a iných podobných aktivít ako i ďalších kultúrno-spoločenských akcií usporadúvaných OFK,zúčastňovať sa členských schôdzí,
  • zúčastňovať sa na rokovaní Výboru OFK,na ktorých sa hodnotí jeho činnosť a správanie,
  • dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď,
  • mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený do funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek 18 rokov.
 6. Člen OFK má povinnosť:
  • Dodržiavať stanovy OFK a na ich základe vydané vnútorné predpisy.Plniť úlohy, uvedomele dodržiavať disciplínu a základy morálky spoločnosti,
  • Podieľať sa na činnosti základnej odvetvovej zložky, ktorej je členom a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie,
  • Chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci združenému subjektu,
  • Riadne a včas platiť členské a iné schválené príspevky a poplatky.
 7. Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody obsahujúcej práva, povinnosti, rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce. Kolektívnym členom môže byť i organizácia alebo inštitúcia mimo  Slovenskej republiky.
 8. Čestné členstvo môže OFK udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám, alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj telesnej kultúry.

Článok 4

Organizačné zásady a vnútorné vzťahy

 1. Športová, telovýchovná a iná záujmová a spoločenská činnosť sa uskutočňuje v OFK. Členovia OFK môžu byť zvýhodnení na športových, kultúrno-spoločenských podujatiach a iných akciách, o ktorých rozhodne výbor OFK.
 2. OFK sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány telesnej kultúry.

Článok 5

Orgány OFK

 1. Najvyšším orgánom OFK je členská schôdza, ktorá sa schádza minimálne jedenkrát ročne. V mimoriadnych prípadoch, alebo v prípadoch porušenia týchto stanov môže byť zvolaná mimoriadna členská schôdza, ak o to požiada minimálne jedna tretina členov písomnou formou. V právomoci členskej schôdze je:
  • Zvoliť výbor OFK a určiť jeho volebné obdobie,
  • Uznášať sa o vzniku, základnom názve a zániku OFK,
  • V prípade zániku OFK rozhodne o spôsobe majetkového vysporiadania.
  • Prerokovať správu o činnosti OFK a Výboru OFK, správu o hospodárení a čerpaní rozpočtu,
  • Schvaľovať rozpočet na nasledujúce obdobie,
  • Je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie Výboru OFK, ak je v rozpore s týmito stanovami,
  • Je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní,
  • Na platnosť uznášania je potrebná nadpolovičná účasť všetkých členov,
  • Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov,
  • Schvaľovať zmeny Stanov.
 2. Obdobie medzi Členskými schôdzami OFK riadi Výbor OFK, ktorý je volený na 1 rok a vždy na nej budú zastúpení starosta obce, sponzori a zvolení členovia OFK. Na jeho čele stojí prezident, ktorého si zvolia členovia Výboru OFK.Prezident je štatutár OFK s právom sistácie. Výbor menuje ďalších štatutárov OFK. Na platnosť právnych úkonov sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb. Výbor je uznášaniaschopný pri nadpolovičnej účasti jeho členov. Výbor OFK:
  • Vypracováva rozpočet na kalendárny rok,
  • Koordinuje činnosť OFK,
  • Organizuje športovú aj hospodársku činnosť na získavanie vlastných finančných prostriedkov,
  • Môže rozhodnúť o doplnení základného názvu Obecný futbalový klub o názov iného právneho subjektu blízko spolupracujúceho s OFK.
 3. Menom OFK sú oprávnení navonok vystupovať prezident a funkcionári splnomocnení Výborom.

Článok 6

Kontrola hospodárenia

 1. Členská schôdza jedenkrát ročne vyžaduje od Výboru potvrdenie hospodárenia.

Článok 7

Majetok a hospodárenie

 1. OFK má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti, o ktorý je povinný starať sa, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi vyšších telovýchovných orgánov a v súlade s nimi i s vlastnými pravidlami.
 2. Zdrojom majetku sú príjmy z členských a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej, obchodnej a ostatnej činnosti:
  • Prenájom,
  • Zo sponzorských reklám umiestnených na športovom výstroji športovcov,
  • Dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmy.

Článok 8

 1. Tieto Stanovy boli schválené na členskej schôdzi dňa 30. 3. 2004
 2. Nadobudnutím účinnosti týchto Stanov sa pôvodné Stanovy registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-1395 zo dňa 16. 7. 1990 rušia.

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30 31 1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
polojasno 26 °C 15 °C
štvrtok 20. 6. polojasno 23/14 °C
piatok 21. 6. polojasno 27/14 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 26/17 °C

Facebook

Virtuálna prehliadka interéru kostolov v obci:

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish